watch


watch

命令功能

watch命令用于周期性的监视一个命令的运行结果。

命令格式

 • watch

 • watch [-c/-n/-t/--count/--interval/-no-title/--over] [command]

参数说明

表1 参数说明

参数 参数说明 缺省值 取值范围
-c / --count 命令执行的总次数。 0xFFFFFF (0,0xFFFFFF]
-n / --interval 命令周期性执行的时间间隔(s)。 1s (0,0xFFFFFF]
-t / -no-title 关闭顶端的时间显示。 N/A N/A
command 需要监测的命令。 N/A N/A
--over 关闭当前监测指令。 N/A N/A

使用指南

watch运行过程中可以执行watch --over结束本次watch命令。

使用实例

watch -n 2 -c 6 task

输出说明

示例:每隔2秒运行一次task命令,一共运行6次

OHOS # watch -n 2 -c 6 task
Thu Jan 1 23:57:13 1970
OHOS #
 allCpu(%):  3.55 sys, 196.45 idle
 PID PPID PGID    UID Status VirtualMem ShareMem PhysicalMem CPUUSE10s PName
  1  -1  1     0 Pending  0x33b000 0xbb000   0x4dc8b   0.0  init
  2  -1  2     0 Running 0x19524f2    0  0x19524f2   1.14 KProcess
  3   1  3     7 Pending  0x730000 0x1a2000  0x1d34f6   0.0  foundation
  4   1  4     8 Pending  0x35e000 0xb8000   0x56777   0.0  bundle_daemon
  5   1  5     1 Pending  0xdfa000 0x2e7000  0x1487ce   0.0  appspawn
  6   1  6     0 Pending  0x688000 0x137000  0x11c518   0.0  media_server
  7   1  7     0 Pending  0x9d2000 0x103000   0xa1ddf   0.95 wms_server
  8   1  1   1000 Running  0x2bf000 0x8f000   0x2a8c6   0.0  shell
  11   1  11     0 Pending  0x4d4000 0x112000   0xe0ad7   0.0  deviceauth_service
  12   1  12     0 Pending  0x34f000 0xbd000   0x519ee   0.0  sensor_service
  13   1  13     2 Pending  0x34e000 0xb3000   0x523d9   0.0  ai_server
  14   1  14     0 Pending  0x61f000 0x13b000  0x16841c   0.51 softbus_server
 TID PID Affi CPU    Status StackSize WaterLine CPUUSE10s  MEMUSE TaskName
  23  1 0x3 -1   Pending  0x3000   0xe44   0.0      0 init
  1  2 0x1 -1   Pending  0x4000   0x2c4   0.64     0 Swt_Task
  2  2 0x3 -1   Pending  0x4000   0x204   0.0      0 system_wq
  3  2 0x2 -1   Pending  0x4000   0x514   0.40     0 Swt_Task
  4  2 0x3 -1   Pending  0x1000   0x36c   0.0      0 ResourcesTask
  7  2 0x3 -1   Pending  0x4e20   0xa5c   0.0      0 PlatformWorkerThread
  8  2 0x3 -1   Pending  0x4e20   0xa6c   0.0      0 PlatformWorkerThread
  9  2 0x3 -1   Pending  0x4e20   0xa5c   0.0      0 PlatformWorkerThread
  10  2 0x3 -1   PendTime  0x4000   0x3e4   0.5      0 hi_vdec_thread
  11  2 0x3 -1   Pending  0x3000   0x4cc   0.0      0 bcache_async_task
  12  2 0x3 -1   Pending  0x2710   0x224   0.0      0 LiteOS usb pnp notify handle kt
  13  2 0x3 -1   Pending  0x4000   0x204   0.0      0 vibrator_queue
  14  2 0x3 -1   Pending  0x3000   0x37c   0.0      0 bcache_async_task
  15  2 0x3 -1   Pending  0x20000   0x3e4   0.0      0 eth_irq_Task
  16  2 0x3 -1   PendTime  0x2000   0x3a4   0.0      0 MessageDispatcher
  17  2 0x3  0   Running  0x3000   0x73c   0.0      0 shellcmd_watch
  18  2 0x3 -1   Pending  0x2710   0x3ac   0.0      0 GPIO_IRQ_TSK_0_4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35