form

About 3 min

form

表单容器,支持容器内input元素的内容提交和重置。

说明: 从 API Version 6 开始支持。

权限列表

子组件

支持。

属性

支持通用属性

样式

支持组件通用样式

事件

处支持通用事件外,还支持如下事件:

名称

参数

描述

submit

FormResult

点击提交按钮,进行表单提交时,触发该事件。

reset

-

点击重置按钮后,触发该事件。

表 1 FormResult

名称

类型

描述

value

Object

input元素的name和value的值。

方法

支持通用方法

示例

<!-- xxx.hml -->
<form onsubmit='onSubmit' onreset='onReset'>
 <label>选项一</label>
 <input type='radio' name='radioGroup' value='radio1'></input>
 <label>选项二</label>
 <input type='radio' name='radioGroup' value='radio2'></input>
 <text>输入文本</text>
 <input type='text' name='user'></input>
 <input type='submit'>Submit</input>
 <input type='reset'>Reset</input>
</form>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
// xxx.js
export default{
 onSubmit(result) {
  console.log(result.value.radioGroup) // radio1 or radio2
  console.log(result.value.user) // text input value
 },
 onReset() {
  console.log('reset all value')
 }
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10